Opracowania projektu DRIVER


W ramach projektu DRIVER przeprowadzono trzy badania dotyczące repozytoriów cyfrowych i pokrewnych kwestii. Tworzenie opracowań było koordynowane przez SURF, organizację zajmującą się edukacją i badaniami mającymi na celu wypracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w Holandii we współpracy z Amsterdam University Press oraz następującymi partnerami projektu DRIVER: CNRS (Francja), Uniwersytet Gent (Belgia), ICM (PL), Uniwersytet w Getyndze, Uniwersytet w Bielefeld (Niemcy), UKOLN i Uniwersytet w Nottingham (Wielka Brytania).

Web based custom made authoring daily news assistance that are able to publish records for the price buy a research paper for college buy research papers Essay2Me.com buy a college research paper take up a crucial role at a lifetime of innovative university students. Some day at some point, you can don’t forget this time. You’ve made a conclusion to apply much of our genuine term paper penning system ( space ) a good life-changing function of which manufactured your own instructive your life.

Opracowania zostały opublikowane przez Amsterdam University Press

Inventory study into the present type and level of OAI compliant Digital Repository activities in the EU
by Maurits van der Graaf and Kwame van Eijndhoven
ISBN 9789053564103

Opracowanie prezentuje stan repozytoriów cyfrowych w 27 państwach Unii Europejskiej oraz dostarcza podstaw do planowania kolejnych działań mających na celu stworzenie interoperacyjnej infrastruktury na poziomie europejskim.
Zapewnienie wolnego dostępu do wyników badań to istotny krok w kierunku społeczeństwa wiedzy. Internetowy dostęp do materiałów takich jak publikacje naukowe czy prace studentów staje się łatwiejszy dzięki coraz lepszemu wyszukiwaniu informacji w repozytoriach cyfrowych. Opracowanie pokazuje, że znacząca liczba europejskich uniwersytetów prowadzi repozytoria cyfrowe, w których zamieszcza się wyniki prowadzonych badań naukowych. Pewna mniejsza część krajów Unii Europejskiej wciąż pozostaje na początkowym etapie w tym zakresie, a niektóre z nich w ogóle nie mają żadnych repozytoriów cyfrowych służących rozprzestrzenianiu wyników badań.
W podsumowaniu opracowania zwraca się uwagę, że potrzebna jest dalsza praca w zakresie zwiększania świadomości dotyczącej ruchu Open Access w Europie. W pracy tej bardzo pomocne będzie zachęcanie do zakładania i rozwijania cyfrowych repozytoriów.

A DRIVER’s Guide to European Repositories; Five studies of important Digital Repository related issues and good practices
edited by Kasja Weenink, Leo Waaijers and Karen van Godtsenhoven
ISBN 9789053564110

Opracowanie ma na celu promocję tworzenia, rozwijania i współpracy repozytoriów. Zawiera wyczerpujące i aktualne informacje na temat tych aspektów repozytoriów, które są szczególnie istotne z punktu widzenia podejmowania decyzji, finansowania i zarządzania repozytoriami. Projekt DRIVER określił pięć złożonych i długoterminowych tematów, które są kluczowe dla utworzenia, rozwoju oraz zapewnienia trwałości repozytoriów cyfrowych:
– zarządzanie repozytoriami (Alma Swan)
– pozyskiwanie zawartości (Vanessa Proudman)
– prawo własności intelektualnej (Wilma Mossink)
– zarządzanie danymi (René van Horik)
– długoterminowa ochrona dla repozytoriów (Barbara Sierman)
Sukces repozytorium zależy do rozwiązania tych pięciu problemów. Opracowanie wykracza poza lokalne uwarunkowania poszczególnych państw, dzięki czemu jego wnioski mogą być zastosowane w bardzo różnorodnych sytuacjach.
Raport pomoże rozwiązywać różnego rodzaju problemy poprzez korzystanie z dobrych, ustalonych praktyk.

The Investigative Study of Standards for Digital Repositories and Related Services
by Muriel Foulonneau and Francis André
ISBN 9789053564127

Opracowanie CNRS, francuskiego partnera projektu DRIVER, omawia obecne standardy, protokoły i aplikacje w dziedzinie repozytoriów cyfrowych. Szczególną uwagę zwrócono na interoperacyjność repozytoriów i możliwość wymiany danych.
Opracowanie jest przeznaczone dla zarządzających repozytoriami, dostarczycieli usług, programistów oraz wszystkich, którzy biorą aktywny udział w tworzeniu infrastruktury cyfrowych repozytoriów.
Celem opracowania jest pobudzenie dyskusji dotyczącej poruszonych w nim problemów oraz wsparcie inicjatyw na rzecz integracji oraz – w niektórych wypadkach – wypracowania nowych standardów jako uzupełnienia wdrożonych już w repozytoriach mechanizmów.
Autorzy zastanawiają się również, jakie kroki powinny być podjęte już dziś, aby sprostać przyszłym wyzwaniom.

No Comments

No comments yet.

Comments RSS

Sorry, the comment form is closed at this time.


Driver is proudly powered by WordPress and themed by Mukkamu