Wytyczne projektu DRIVER


Wytyczne, Aneksy i FAQ

Buy paper pay for college papers online pay someone to write a paper PayToWritepaper.com website that will write a paper for you idea you will see a pent-up desire for alpaca jackets in the marketplace is inadequately based on evidence which has been provided using the arguer. Probably producing alpaca jackets are actually stopped from the time these were ignore looked for then would also explain why Sartorian’s major competitor hasn’t created alpaca jackets formerly. In addition, probably alpaca jackets are really replaced in the marketplace by jackets which are cheap, in the greater quality. Additionally, it might be achievable that alpaca jackets aren’t fashionable and therefore, there’s a lesser desire for them in the marketplace. Therefore, the idea you will see a pent-up desire for alpaca jackets in the marketplace couldn’t be substantiated while using the arguer because of insufficient credible evidence inside the support.

Aby zapewnić interoperacyjność i efektywne wyszukiwanie treści w dynamicznie rozwijającej się sieci repozytoriów, potrzebne jest ujednolicone podejście do ich wdrażania. Projekt DRIVER, jako największa inicjatywa tego typu, wskazuje drogę rozwoju repozytoriów na całym świecie.

Badacze i inni użytkownicy cyfrowych systemów informacji mają duże oczekiwania wobec zawartości cyfrowej. Wyszukiwanie informacji powinno być szybkie, bezpośrednie i wszechstronne. Najlepiej, aby zapewniona była możliwość przeszukiwania pełnych tekstów. Niestety, instytucjonalne repozytoria w obecnym kształcie nie do końca spełniają te oczekiwania. Użytkownicy dysponują wieloma wartościowymi narzędziami służącymi do przeszukiwania danych bibliograficznych (metadanych), ale zdarza się, że sama zawartość repozytoriów jest ukryta za kilkoma stronami przejściowymi czy procedurami autoryzacyjnymi, nie jest prezentowana w całości lub też pozbawiona jest możliwości przeszukiwania treści.

Odpowiedzią projektu DRIVER na te wyzwania jest zbieranie i przetwarzanie danych z repozytoriów oraz
współpraca z twórcami oprogramowania dla repozytoriów. Technologie DRIVERA umożliwią dostarczenie bardziej wyrafinowanych narzędzi wyszukiwania, pozwalających np. skutecznie i szybko przeszukiwać custom research papers pełne teksty. Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu wytycznych DRIVERA – co pozwoli na poprawę istniejących metadanych – oraz dzięki technologiom opracowywanym w ramach projektu DRIVER, które uproszczą wykorzystanie tych metadanych przez dostarczycieli usług.

Wytyczne projektu DRIVER są oparte na niemieckiej certyfikacji DINI oraz holenderskich wskazówkach DARE, z pominięciem wymagań charakterystycznych jedynie dla tych sieci. Partnerzy projektu DRIVER zaangażowani w tworzenie innych sieci repozytoriów, takich jak HAL we Francji czy SHERPA w Wielkiej
Brytanii, wnieśli dodatkowy wkład w tworzenie wytycznych tak, aby były one odpowiednie dla wszystkich europejskich repozytoriów.

Zarządzający repozytoriami mogą wesprzeć projekt DRIVER, stosując te wytyczne oraz udostępniając zgodną z nimi zawartość. Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w Aneksach.

Wdrożenie wytycznych w połączeniu z techniczną infrastrukturą projektu DRIVER pozwoli na udostępnienie użytkownikom nowych i innowacyjnych funkcjonalności, takich jak wyszukiwarka projektu DRIVER. Wdrożenie to jest proste, oferujemy także pomoc pod adresem email: helpdesk@driver-support.eu.

Warto pamiętać, że z porad i informacji projektu DRIVER może skorzystać każde repozytorium czy sieć repozytoriów, które po uwzględnieniu wytycznych mogą zostać włączone w infrastrukturę projektu. Wytyczne i techniczna infrastruktura projektu DRIVER przysłużą się więc rozwojowi repozytoriów
na całym świecie.

Trwają prace nad przygotowaniem tłumaczeń wytycznych na wszystkie języki europejskie. Zespół techniczny projektu DRIVER będzie również współpracował z narodowymi i regionalnymi sieciami, które chcą być częścią infrastruktury projektu.

No Comments

No comments yet.

Comments RSS

Sorry, the comment form is closed at this time.


Driver is proudly powered by WordPress and themed by Mukkamu