Wsparcie narodowe


Niezbędne jest zapewnienie wsparcia dla wykorzystania repozytoriów przez naukowców, jak również dla administratorów nimi zarządzających. Usługi tego rodzaju mogą odpowiadać na konkretne potrzeby, takie jak na przykład kwestie związane z własnością intelektualną lub też odpowiadać specyficznym potrzebom narodowym, na przykład kwestiom związanym ze sposobami finansowania badań.

Wsparcie dla naukowego wykorzystania repozytoriów

Czołową przeszkodą w rozwoju repozytoriów jak do tej pory jest powolny wzrost zainteresowania wśród naukowców, mimo oczywistych zalet, jakie repozytoria oferują zarówno autorom jak i badaczom. Powody są zarówno praktyczne, jak i kulturowe. Niektóre serwisy międzynarodowe zapewniają wsparcie w konkretnych kwestiach, tak jak w przypadku serwisu BASE Search wspierającego wyszukiwanie lub serwisu RoMEO, który udziela informacji w kwestiach związanych z własnością intelektualną. Wsparcie udzielane przez struktury narodowe jest niezbędne, by odpowiadać na kwestie specyficzne dla danego państwa.

Wsparcie dla administratorów repozytoriów

Międzynarodową i globalną komunikację pomiędzy repozytoriami osiąga się z pomocą OAI-PMH lub innych podobnych standardów metadanych. Administracja pojedynczymi repozytoriami może być prowadzona na niższych poziomach współpracy. Współpraca administracyjna na poziomie narodowym pozwala administratorom pracować z partnerami, którzy funkcjonują w podobnym środowisku legislacyjnym i finansowym, i z którymi można dzielić się doświadczeniami. Trwają obecnie prace nad tworzeniem narodowych grup wsparcia.

Przykładem może być brytyjski UKCORR – UK Council of Research Repositories. Sieć DRIVER jest kolejnym przykładem struktur wsparcia dla administratorów funkcjonujących w skali europejskiej.

Koordynacja kontaktów między repozytoriami i instytucjami finansującymi

Choć część badań jest finansowana międzynarodowo, większość źródeł finansowania ma charakter narodowy. Badacze oraz administratorzy repozytoriów potrzebują specyficznych informacji na temat struktur i sposobów finansowania w danym kraju. Rosnąca liczba instytucji finansujących opracowuje zasady wymagające deponowania treści w modelu otwartego dostępu. Niezbędna jest koordynacja pomiędzy wymogami ciał finansujących oraz zapewnieniem wsparcia dla otwartego dostępu w skali narodowej.

No Comments

No comments yet.

Comments RSS

Sorry, the comment form is closed at this time.


Driver is proudly powered by WordPress and themed by Mukkamu